September 4th, 2011 - Kellogg, MN Yellow Mini/PW Motocross