April 25th, 2010 - Kellogg, MN Yellow Mini/PW Motocross