April 25th, 2010 - Kellogg, MN White Mini/PW Motocross