May 24th, 2009 - Millville White Mini/PW Motocross