September 21st, 2008 - Mazeppa, MN Yellow Mini/PW Motocross