April 22nd, 2007 - Staples, MN Yellow Mini/PW Motocross